top of page

בקשת הוצאת נתונים

 הר הביטוח 

לאחר הגשת הבקשה יישלח קישור לטפסים המאשרים לסוכנות

.לבקש בשם הלקוח מידע מהר הביטוח ומחברות הביטוח 

תהליך איסוף החומר לוקח כ 3 ימי עסקים,

לאחר חתימת הלקוח על מסמכי האישור 

למען הסר ספק אתר זה אינו הר הביטוח ואינו מחויב לאשר ולבצע את בקשת לקוח

.השרות מוצע ללקוחות הסוכנות 

bottom of page