top of page
איש מטייל בטבע

בקשת הוצאת נתונים
 הר הביטוח 

לאחר הגשת הבקשה יישלח קישור לטפסים המאשרים לסוכנות

.לבקש בשם הלקוח מידע מהר הביטוח ומחברות הביטוח 

תהליך איסוף החומר לוקח כ 3 ימי עסקים,

לאחר חתימת הלקוח על מסמכי האישור 

למען הסר ספק אתר זה אינו הר הביטוח ואינו מחויב לאשר ולבצע את בקשת לקוח

.השרות מוצע ללקוחות הסוכנות 

bottom of page