top of page

הנחיות פורש מעבודה - חתימה על טופס 161א' וריסק זמני

בעת עזיבה מעבודה ישנם מספר תהליכים חשובים שיש להתייחס אליהם בכובד ראש :

1. כספי הפיצויים

2. שמירה על הכיסויים הביטוחיים ועל רצף הזכויות הפנסיוניות

פיצויים וטופס 161א'

בסיום העסקתך המעסיק יגיש לך טופס 161 " הודעת מעביד על פרישה של עובד ", טופס זה מפרט את יתרות כספי הפיצויים שלך בכל קופה וקופה.

לשם קבלת טופס 161 מלא ,כולל חישוב מס מהמעסיק , תתבקש למלא טופס 161א'.

טופס 161א' "הודעת עובד עקב פרישה מעבודה " בטופס זה אתה מפרט מה תרצה לעשות בכספי הפיצויים שלך. קיימות מספר אפשרויות:

1. למשוך את כספי הפיצויים

יש לשים לב לכך שכספי הפיצויים פטורים חלקית ממס עד משכורת של 12,200 ש""ח לשנת 2017 X שנות הוותק שלך או עד גובה השכר שלך X שנות הוותק (הנמוך מביניהם). פטור ממס זה הוא לא "חינם". פטור זה יתקזז מול פטור מקצבאות שתקבל בעת הפרישה. לכן מומלץ שלא למשוך כספי פיצויים אלא אם כן אנו חייבים לצרכי מחייה.

2. רצף מעסיקים

באפשרות זו אנו מבקשים ממס הכנסה ומחברת הביטוח להכיר במעסיק הבא שלי כהמשך העסקה למעסיק הקודם, ובכך לדחות את התחשבנות הפיצויים והמס לעזיבת העבודה הבאה שלי. באפשרות זו נידרש ללכת לפקיד שומה ולהוציא אישור רצף מעסיקים אותו נגיש לקופת הביטוח. חשוב לשים לב שאם תוך שנה לא מצאת מעסיק חדש כספי הפיצויים לא יוכלו לקבל יותר את הפטור ממס .

יש אפשרות שאנו נבצע עבורך את תהליך אישור הוצאת רצף מעסיקים = במידה ותרצו בכך אנא לחצו כאן.

3. רצף קיצבה

באפשרות זו אנו בוחרים להשאיר את כספי הפיצויים בקופה עד לזיקנה כדי שנוכל להשתמש בהם כחלק מקיצבת הזיקנה שלנו. חשוב לציין שנכון לזמן כתבית מאמר זה ניתן לבצע חרטה מרצף קיצבה ולבקש למשוך את הפיצוייםפטורים ממסעם אישור פקיד שומה בכל עת.

שמירת זכויות בקרן ושמירת כסיויים ביטוחיים כחלק מחובות המעסיק בזמן עבודתך, המעסיק הפריש לך לתכוניות פנסיוניות. בתכוניות אלה קיימת זכויות נצברות ו/או כיסויים ביטוחיים, לאחר עזיבת העבודה המעסיק מפסיק להפריש לך כספים לביטוחים לתוכניות אלה.

ישנה חשביות גדולה לשמור על רצף הזכויות ועל הכיסויים הביטוחיים במעבר בין עבודות.

bottom of page