top of page

קרנות פנסיה ברירת מחדל

לאחר המכרז השני במספר של משרד האוצר , לבחירת קרנות פנסיה ברירת מחדל נבחרו הקרנות

קרן הפנסיה אלטשולר שחם - קרן פנסיה מקיפה

קרן הפנסיה הלמן אלדובי - קרן פנסיה מקיפה

קרן הפנסיה איילון מיטב -קרן פנסיה מקיפה

קרן הפנסיה פסגות - קרן פנסיה מקיפה

בהתאם לקבוע בחוזר, במהלך התקופה האמורה, מעסיק שעובדו לא בחר בקופת גמל, והוא לא ערך הליך תחרותי לבחירת קופת ברירת מחדל, יהיה חייב להפקיד כספים לאחת מארבע קרנות

החל מיום 1 בנובמבר 2018 ועד ליום 31 באוקטובר 2021

שיעורי דמי הניהול, מהיתרה הצבורה ומההפקדות, שתגבה חברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

0.1% מהצבירה

1.49% מההפקדות

שיעורי דמי הניהול, מהיתרה הצבורה ומהפקדות, שתגבה חברת הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ

0.1% מהצבירה

1.49% מההפקדות

שיעורי דמי הניהול, מהיתרה הצבורה ומההפקדות, שתגבה חברת מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

0.05% מהצבירה

2.49% מההפקדות

שיעורי דמי הניהול, מהיתרה הצבורה ומהפקדות, שתגבה חברת

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ

0.0905% מהצבירה

1.68% מההפקדות

שיעורי דמי הניהול שתיגבה חברה מנהלת של קרן נבחרת מעמית חדש שהצטרף אליה או צורף אליה במהלך התקופה שבה היא נקבעה כקרן נבחרת, יהיו בתוקף למשך 10 שנים לפחות ממועד הצטרפותו לקרן,

למעט עמית שצורף אליה לפי הסכם קופת ברירת מחדל שנבחרה בהתאם )להוראות סעיף 7 לחוזר

bottom of page