top of page

השלכות מגיפת הקורונה: שאלות ותשובות בתחומי הביטוח, פנסיה, גמל והשתלמות

האם המצב בשוק ההון יכול להשפיע על החיסכון הפנסיוני שלי (קופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוח מנהלים וקרנות השתלמות)

המצב בשוק ההון יכול אמנם להשפיע על החיסכון הפנסיוני שלך, אך החיסכון הפנסיוני הוא חיסכון ארוך טווח הנצבר על פני עשרות שנים. החיסכון נמדד לאורך תקופות ארוכות, ולכן השפעתן של תנודות חדות בשוק ההון בתקופה קצרה אינה מעידה בהכרח על ההשפעה ארוכת הטווח על החיסכון. לצורך החלטה לגבי החיסכון יש להביא בחשבון שיקולים שונים, ובהם בין היתר אופק ההשקעה שלך והקרבה שלך לגיל הפרישה. רצוי בכל מקרה להתייעץ עם גורם מקצועי מוסמך ובעל רישיון, ולא מומלץ לקבל החלטות שהשפעתן על עתידך מוכרעת על סמך ירידות או עליות חדות בשוק ההון בטווח הקצר

.מדוע מושקעים כספי החיסכון שלי בבורסה

החיסכון הפנסיוני הוא חיסכון לטווח ארוך מאוד של 30ואף 40שנה, שכן הכספים המנוהלים בו מיועדים לצורך תשלום קצבת זקנה עם הגיע החוסכים לגיל פרישה. מטרת ניהול והשקעת הכספים, אם כן, היא השאת תשואה לטווחי זמן מאד ארוכים, תוך ניהול הסיכון בהשקעות. על מנת להשיג מטרה זו מפזרים הגופים המנהלים את כספי הפנסיה (המכונים "גופים מוסדיים)" את השקעותיהם על פני אפיקי השקעה שונים, חלקם סחירים וחלקם לא סחירים, חלקם בבורסה המקומית (בארץ) וחלקם בבורסות בחו"ל. יש לציין שאין מדובר בתופעה ייחודית לישראל וכך נוהגים הגופים המנהלים כספי פנסיה ברבות ממדינות העולם. כספי הפנסיה מושקעים בבורסה בניירות ערך, אגרות חוב ומניות, אשר אמורים להניב תשואות גבוהות יותר על פני זמן, אך תשואה זו אינה מובטחת והיא כרוכה בסיכונים שונים. ככלל חל בשוק ההון העיקרון שאפיק עם סיכון נמוך יותר יניב בממוצע גם תשואה נמוכה יותר. עיקרון נוסף בחיסכון הוא עיקרון הריבית דריבית, שמשמעותו הוא כי הפרשי תשואה באחוזים בודדים לטווח קצר יכולים להצטבר לאורך טווחי זמן ארוכים להפרשים מאד משמעותיים בחיסכון הפנסיוני, הפרשים של עשרות אחוזים ויותר. לפיכך, אין להמעיט בחשיבותה של מטרת השאת התשואה והשפעתה על החיסכון לטווח

ארוך

מה חשוב לדעת במקרה של הפסקת הפקדות לחיסכון הפנסיוני כתוצאה מפיטורין או חל"ת

מוצרי החיסכון הפנסיוני כוללים, בנוסף לחיסכון לגיל פרישה, כיסוי ביטוחי למקרה נכות ולמקרה מוות. הכיסוי הביטוחי בתוקף כל עוד יש לך הפקדות שוטפות למוצרי החיסכון הפנסיוני. בתקופה בה אין הפקדות שוטפות לחיסכון הפנסיוני, על מנת לשמר את הכיסוי הביטוחי בתוקף יש צורך לעשות הסדר ריסק. הסדר ריסק משמעותו שהכיסוי הביטוחי נשמר גם בתקופה בה אין הפקדות. ברוב מוצרי החיסכון הפנסיוני קיים הסדר ריסק זמני באופן אוטומטי למשך תקופה של חמישה חודשים. בכל מקרה מומלץ לבדוק כי אכן קיים לך ריסק זמני אוטומטי, ובמקרים מסוימים אף ניתן לבקש את הארכתו לתקופה של עד 24חודשים

פרשתי לפנסיה, האם המצב בשוק ההון משפיע על הקצבה שלי

קצבתם של פנסיונרים שמקבלים קצבה מקרן פנסיה ותיקה או מפוליסות ביטוח מנהלים מבטיחות תשואה אינה מושפעת משינויים בתשואות בשוק ההון. פנסיונרים בקרנות הפנסיה החדשות ובפוליסות ביטוח מנהלים שאינן מבטיחות תשואה חשופים לשוק ההון גם בתקופת הפרישה בה הם מקבלים קצבה, ושינויים בתשואות בשוק ההון עשויים להשפיע עליהם

יצאתי לחל"ת או פוטרתי מעבודתי בשל המצב, מה קורה עם החיסכון הפנסיוני שלי

מצב של פיטורים גורם להפסקה של ההפקדות החודשיות לחיסכון הפנסיוני. במקרה של חופשה ללא תשלום- חל"ת, חשוב לבדוק עם המעסיק שלך האם הוא ממשיך לבצע הפקדות לחיסכון הפנסיוני שלך או לא. ישנם מעסיקים שממשיכים להפקיד כספים לחסכון הפנסיוני של עובדיהם, גם בעת חל"ת

האם רמת החשיפה לשוק ההון זהה עבור כל החוסכים או שיש הבדלים

בין החוסכים השונים

מוצרי החיסכון הפנסיוני מציעים כיום מסלולי השקעה רבים המאפשרים לחוסכים לנהל חיסכון ברמות פוטנציאל סיכון ותשואה שונות. ככלל, ככל שהחיסכון הפנסיוני שלך מושקע במסלול עם שיעור גבוה של מניות או איגרות חוב של חברות ציבוריות 1הוא בעל פוטנציאל סיכון ותשואה גבוה יותר בעוד שחיסכון המושקע בעיקר באפיקים סולידיים כמו פיקדונות או איגרות חוב של הממשלה הוא בעל פוטנציאל סיכון ותשואה נמוך איגרת חוב (אג"ח) קונצרנית היא הלוואה שלוקחת חברה ממשקיעים באמצעות שוק ההון. רמת הסיכון של האג"ח נקבעת, בין היתר, על סמך החוסן הפיננסי של החברה המנפיקה, הבטוחות הניתנות למשקיעים באג"ח וקדימות תשלומי האג"ח על פני חובותיה האחרים של החברה הלווה. ועולמו יותר, היינו, כעיקרון חשוף פחות לתנודות המחירים בשוק ההון, אך לאורך זמן עשוי להניב כאמור תשואות נמוכות יותר

האם לכל בתי ההשקעות יש מסלולי השקעה סולידיים שמושפעים פחות

מהתנודות בשוק ההון

רוב בתי ההשקעות, המציעים מוצרי גמל והשתלמות, מציעים ללקוחותיהם מסלולים "סולידיים" כמו מסלול "ללא מניות" או מסלול "שקלי" או "כספי". כמו כן, לקרנות הפנסיה, קופות הגמל וביטוחי המנהלים קיימים מסלולים תלויי גיל, בהם מדיניות ההשקעה מותאמת לגיל החוסך ואופק החיסכון הצפוי לו, כך שחוסכים מבוגרים יותר חשופים פחות להשקעות בסיכון גבוה, ובכלל זה לשוק ההון לעומת חוסכים צעירים יותר. ככלל, אם הצטרפתם לחיסכון פנסיוני לאחר שנת 2016ולא בחרתם באופן יזום במסלול מסוים, אתם ככל הנראה חוסכים במסלול המתאים לגיל שלכם באופן אוטומטי. אם הצטרפת לחיסכון הפנסיוני לפני שנת ,2016קיימת לך האפשרות לעבור למסלול המתאים לגילך. בכל מקרה, באפשרותך לבדוק את מסלול ההשקעה שלך בדוח השנתי לעמית, אותו ניתן למצוא גם באזור האישי באתר האינטרנט של קרן הפנסיה, קופת הגמל, או ביטוח

המנהלים שלך

האם ניתן לשנות את מסלול ההשקעה בו מושקע החיסכון הפנסיוני של

כן. כל חוסכת וחוסך יכולים לבחור את מסלול ההשקעה המתאים להם בכל עת על ידי פנייה לגוף המוסדי בו מנוהל החיסכון הפנסיוני שלהם. אנו ממליצים לשקול את כלל השיקולים וככל וקיים צורך להיוועץ ביועץ פנסיוני מורשה או בסוכן פנסיוני מורשה, על מנת להבטיח את בחירת המסלול המתאים לך ביותר בהתחשב בגילך, במצבך המשפחתי, הבריאותי והכלכלי. מפורסם מטה מידע לעניין יועצים וסוכנים פנסיונים מורשים

האם העברת כספים בין מסלולי השקעה כרוכה במיסוי

העברת הכספים למסלול חיסכון אחר באותו מוצר, או העברתם לקופת גמל, לקרן פנסיה, לביטוח מנהלים או לקרן השתלמות של חברה אחרת לא צפויה לפגוע בהטבות המס שלך. לעומת זאת, העברת הכספים לכל אפיק חסכון אחר עלולה לפגוע בהטבות המס שלך. נציין כי בכל מקרה, לפני העברת הכספים מומלץ לבדוק את מדיניות ההשקעה של מסלול ההשקעה בו מושקעים הכספים והאם הוא תואם לאופק ההשקעה של החוסכת או החוסך בהתחשב בגילם, במצבם המשפחתי, הבריאותי והכלכלי. מפורסם מטה מידע לעניין יועצים וסוכנים

פנסיונים מורשים

אם אמשוך את הכספים בקופות הגמל שלי האם יהיה עליי לשלם קנסות

כלשהם

משיכת כספים ממוצר פנסיוני (קרן השתלמות, קופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים) לפני המועד המותר למשיכה עלולה לחייב את המושכת או המושך בתשלום קנס מיסוי בשיעור של לפחות % 35מסך החיסכון. זאת בנוסף לאבדן הזכות ליהנות מפטור ממס על רווחי הון, שכן בכל אפיק חיסכון אחר (פיקדון בבנק, קרן נאמנות וכדומה,) תחויבו במס על הרווחים שיצטברו- מס רווחי הון, בשיעור של % 25מסך הרווחים.

ומה לגבי כספי הפיטורים- האם ניתן למשוך אותם ללא מס

ראשית נציין כי עובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום- חל"ת, לא זכאים למשוך את כספי הפיצויים. עובדים שפוטרו יכולים למשוך את כספי הפיצויים, אך משיכתם עלולה לפגוע בקצבת הזקנה העתידית לה יהיו זכאים בגיל פרישה בשיעור ממוצע של כ-% .40בנוסף, משיכת כספי הפיצויים עלולה לפגוע בהטבת המס העתידית שלך, ועלולה להוביל לתשלום מס גבוה יותר בעת קבלת קצבת הזקנה. מעבר לכך, משיכת כספי הפיצויים עשויה לפגוע בכיסוי הביטוחי שלך, ובמצבים מסוימים אף למנוע ממך לרכוש כיסוי חדש. לאור האמור, מומלץ להימנע ממשיכת כספי הפיצויים ככל האפשר, ובמקרה הצורך לבחון קיומם של מקורות כספיים אחרים.

אם החלטתי למשוך את כספי החיסכון הפנסיוני שלי, האם אוכל להתחרט ולהשיב את המצב לקדמותו

כל עוד לא נמשכו הכספים בפועל ניתן לבטל את בקשת המשיכה, אך מרגע שנמשכו הכספים לא ניתן לבטל את הבקשה, כלומר לא ניתן לחזור ולהפקיד את הכספים במוצר חסכון פנסיוני ולא ניתן לבטל את קנס המיסוי(בגובה של לפחות % 35מסך החיסכון). כמו כן ייתכן שלא ניתן יהיה במקרה כזה להשיב את הכיסויים הביטוחיים לכפי שהיו קודם. על כן חשוב להתייעץ עם יועץ פנסיוני או סוכן פנסיוני מורשים לפני משיכת הכספים.

האם משיכת כספים תשפיע על הכיסוי הביטוחי שלי

משיכת כספי חיסכון פנסיוני עלולה להביא לפגיעה בכיסוי הביטוחי הפנסיוני שלך, היות שהיא עלולה להבי אל ירידה בשיעור הכיסוי הביטוחי ואף לאבדן מלא של אותם כיסויים. בנוסף, משיכה כאמור עלולה לייקר את

עלות הכיסוי הביטוחי או גרוע מכך, למנוע אפשרות לרכוש ביטוח כפי שהיה קודם (לדוגמה: עקב שינוי מצב בריאותי.

bottom of page