top of page

פנסיה תקציבית לבעלי שליטה


במסגרת תיקון 190 לפקודה נקבע שבעלי שליטה בחברה יוכלו למשוך פנסיה תקציבית מהחברה אשר בבעלותם

סעיף (9)32לפקודה מאפשר קבלת פנסיה זו

במשך שנים בעלי שליטה בחברות לא יכלו להפקיד לעצמם לטובת חסכון פנסיוני ההוצאה היחידה שהותרה לחברה הייתה רק בגין מרכיב הפיצויים. כתוצאה מכך הגיעו בעלי שליטה לגיל פרישה עם חסכונות מסוגים שונים אבל ללא פנסיה חודשית הסעיף הנ"ל, מאפשר להם לקבל פנסיה חודשית ישירות מהחברה בה עבדו

ובכך לאזן את המצב שתואר לעיל

:התנאים למשיכת הפנסיה הסעיף מחייב פרישה מוחלטת וסיום יחסי עובד – מעביד בחברה בעלי השליטה יכולים להישאר בעלי מניות אך ללא פעילות בחברה

תשלום הקצבה מדובר בקצבה לכל דבר ועניין. קצבה זו חייבת במס לפי מדרגות המס הרגילות ונחשבת כהכנסה מיגיעה אישית

החוק נותן פטור על קצבה זו המשולמת מאת מעביד או מאת קופת גמל ולכן הקצבה הזו נכנסת להגדרה של קצבה מזכה

וזכאית לפטור ( % 49מהקצבה המזכה ) כשיש עמידה בתנאי הפטור.

בעת משיכת פיצויים פטורים ממס, יוקטן הפטור על הפנסיה כמו כל פנסיה

אחרת (על הפטור חלה נוסחת הקיזוז.)

הקצבה משולמת בהוצאת תלוש קצבה רגיל (כמו תלוש משכורת) על ידי החברה המשלמת.

ההוצאה אינה מוכרת במלואה לחברה, הסעיף מאפשר הוצאה מוכרת עד גובה של % 1.5לכל שנת עבודה בחברה, מוכפל בשכר הממוצע בערכו הנומינלי לאורך כל שנות העבודה סכום התקרה החברה יכולה לשלם סכום קצבה גבוה יותר, אולם החלק העולה על סכום התקרה לא יהיה הוצאה מוכרת לחברה

bottom of page