top of page

מועד הפקדה למוצר פנסיוני - לפי צו הרחבה לפנסיה חובה

לפי צו הרחבה לפנסיה חובה ,מועד תחילת ההפקדות* הוא מיד בתום 6חודשים מתחילת העבודה. *עובד חדש שמבוטח בביטוח פנסיוני, המועד הוא החל מהיום הראשון לעבודתו והן יתבצעו לאחר 3חודשי עבודה או בתום שנת המס (לפי המוקדם ), רטרואקטיבית ליום תחילת עבודתו אצל המעסיק.

*עובד שלא היה מבוטח בביטוח פנסיוני לפני תחילת עבודתו, הוא יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני רק לאחר שחלפו 6חודשים מהיום שהתחיל את עבודתו באותו מקום עבודה (כלומר, הוא אינו זכאי להפרשות לביטוח פנסיוני בעבור 6חודשי עבודתו הראשונים באותו מקום עבודה.)

*במקרה שהעובד הפסיק את עבודתו (מכל סיבה) לפני שהשלים 3חודשי עבודה, קיימות שתי פרשנויות באשר לחובת המעסיק:

פרשנות אחת- חובה על המעסיק לבצע הפרשות רטרואקטיביות לביטוח פנסיוני גם אם העובד הפסיק את עבודתו לפני שהשלים 3חודשי עבודה (לפי סעיף (6ה) לצו ההרחבה. הזכאות לביטוח היא מהיום הראשון לעבודה, ולא חלה על עובד כזה תקופת המתנה, רק מועד ההפרשות הראשון הוא מאוחר יותר.

פרשנות שנייה - שהזכאות לביטוח פנסיוני באמצעות המעסיק מתחילה בפועל רק לאחר 3חודשי עבודה (ולא לאחר 3חודשים) ומוחלת רטרואקטיבית מהיום הראשון, כלומר, אם עובד לא השלים 3חודשי עבודה, הוא אינו זכאי כלל לביטוח פנסיוני ממעסיקו.

קיבלנו חוות דעת בנושא ממשרד עו"ד יונתן בריק ושות' התומכת בפרשנות הראשונה לעיל. *במקרה שקיימים צווי הרחבה והסכמים קיבוציים מטיבים, על המעסיקים לקבל יעוץ משפטי האם חל עליו צו מטיב .

תודה

bottom of page