top of page

הנחיות למשיכת כספים מקרן השתלמות - הוראת שעה ( COVID-19 )

בהוראת השעה נקבע כי בתקופה שמיום 10 באוגוסט 2020 ועד ליום 9 בפברואר 2021 ,עובד או יחיד, יהיו רשאים למשוך כספים מקרן השתלמות, לרבות הפרשי הצמדה וכן ריבית ורווחים אחרים גם עם עדיין לא הגיע ותק הקרן ל 6 שנים בתנאים הבאים:

*סך משיכת הכספים מכלל חשבונותיו של העובד או היחיד לא יעלה על 7500 ש"ח לחודש את סכום יהיה ניתן למשוך מידי חודש עד לפברואר 2021 כך שיהיה בין 45000 שח ל 52,500 (תלוי בתרגום של הקרן להוראת שעה )

*במהלך התקופה שמיום 1 במרס 2020 ועד ליום שבו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים לקרן ההשתלמות, העובד או בן זוגו או בן זוגו של היחיד, פוטרו מעבודתם או יצאו לחופשה ללא תשלום.

* ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת של העובד ובן זוגו או היחיד ובן זוגו, ממשכורת, מעסק או משלח יד, מיום (1 במרס 2020 ועד תום החודש שקדם ליום שבו הוגשה הבקשה לקרן ההשתלמות, פחתה ביחס להכנסה החייבת החודשית הממוצעת בשנת המס 2019.

בנוסף כי משיכה זו, שתבוצע באמצעות הוראת השעה, לא תפגע בוותק של כספי העובד

bottom of page