top of page

הכנה לפגישה 

על מנת שנוכל לבצע פגישה בצורה היעילה ביותר נבקש לבצע הכנה מוקדמת

נספח א-הרשאה חד פעמית לייפוי כוח בעל רישיון. (הרשאה זו לא תשנה סוכן )

אישור לקבלת מידע על פוליסות פנסיוניות כגון קרן פנסיה ביטוח מנהלים קופת גמל וקרנות השתלמות מהמסלקה הפנסיונית 

נספח ה-הרשאת שימוש פרטנית לשימוש בהר הביטוח.

אישור לקבלת מידע על ביטוחי פרט כגון ביטוח חיים , בריאות , תאונות , מחלות קשות מאתר הר הביטוח

לאחר החתימה נעביר בקשה לקבלת מידע למסלקה הפנסיונית להר הביטוח ולחברות הביטוח כך נקבל את כל המידע הנחוץ לך ונכין אותו לקראת פגישתנו

להתחלה הוצא מסלקה וקבע פגישה 

bottom of page