top of page

גלסנר - שגיא יוגב

מיזם משותף , בבעלות

משותפת של קבוצת מגדל 

מיזם גלסנר - שגיא יוגב , ניהול

הסדרים פנסיוניים ,מייצגת כיום מעל 100,000,00 שח בכספי פרט ופנסיוני מול חברות הביטוח ללקוחותיה  ,גלסנר ניהול הסדרים פנסיוניים נותנת מגוון רחב של שרותים ללקוח בתחומי ביטוח רבים כגון פנסיה , מנהלים , ביטוחי חיים , ביטוחיי בריאות , תכנון  פנסיוני , שירות למעסיקים , תכנון סיכונים , שרותים פננסיים , גמל והשתלמות  תוך מתן דגש על מקצוענות ויחס אישי ללקוח 

אמנת שירות 

גלסנר יתייחס ללקוחותיו בהגינות ובכבוד ויכבד את פרטיותם.

גלסנר יפעל לעדכן את לקוחותיו לגבי אופן קבלת שירות ממנו, לרבות דרכי התקשרות, ימי עבודה ושעות קבלת קהל במשרדו, אם קיימות, ויפרסם פרטים אלו באתר האינטרנט שלו, אם קיים.

גלסנר ייתן מענה מתאים לצרכי לקוח, תוך זמן סביר ממועד פניית לקוח המבקש לתאם עמו פגישה או לשוחח איתו. - תוך שבעה ימי עסקים מקבלת פניית לקוח.

גלסנר יקיים תקשורת יעילה וזמינה עם לקוחותיו, יספק מענה ראשוני לכל פנייה בזמן סביר, וימסור תשובות ברורות ומנומקות ככל הניתן. -  תוך שני ימי עסקים.

גלסנר ייתן מענה ענייני תוך זמן סביר לבקשת לקוח לקבל ממנו או מגוף מוסדי אישור או מסמך, וכן להעביר בקשה לגוף המוסדי לביצוע פעולה הקשורה למוצר, והכל מבלי לגרוע מהוראות אחרות לעניין זה. - תוך שבעה ימי עסקים.  

גלסנר ימסור כל מסמך הקשור ללקוח, ונמצא ברשותו על פי דין, תוך זמן סביר ממועד דרישת הלקוח, לרבות לקוח לשעבר - תוך שלושה ימי עסקים.

גלסנר ימסור ללקוח שפנה אליו בעניין תביעה, מידע אודות זכויות הלקוח, ויביא לידיעתו את דרכי הפעולה מול הגוף המוסדי העומדות בפניו בהליך יישוב התביעה.

הובא לידיעתו של גלסנר על ידי הגוף המוסדי, מעסיק או לקוח כי חל שינוי במצבו של הלקוח בקשר למוצר פנסיוני, לרבות לעניין שינוי בתנאי העסקתו, ייזום פניית שירות ללקוח לבחינת התאמת המוצר הפנסיוני לצרכיו נוכח השינויים. מבלי לגרוע מהאמור, יראו בכל אחד מהמקרים הבאים שינוי במצבו של הלקוח: - תוך שבעה ימי עסקים.

  1. הצטרפות למקום עבודה חדש;

  2. עזיבת מקום עבודה;

  3. גידול בשכר שכתוצאה ממנו נדרשת, בהתאם לתנאי הפוליסה, העברת הצהרת בריאות מחודשת;

  4. שינוי מבנה ההפרשות בפוליסה בהתאם להסכם העבודה;

  5. שינויים בתעריפי עלות כיסוי ביטוחי הדורשים התאמה.

לא הובא לידיעתו גלסנר על שינוי כאמור בסעיף קטן (ח) במשך שנתיים, ייזום גלסנר פניית שירות ללקוח לבירור מצבו.

גלסנר יכיר את הוראות הדין הרלוונטיות ואת המוצרים לגביהם הוא מייעץ או משווק.

גלסנר יהיה בקיא בשינויים ובעדכונים בתחום שבו הוא עוסק, וישתתף מעת לעת בהכשרות והשתלמויות רלוונטיות. 

** מ 2019**

לוגו 1
bottom of page