top of page
אנשים מבוגרים

הכוונה לפרישה 

עזיבת עבודה ופרישה לגמלאות, הינן אבני דרך משמעותיות בחייו של היחיד. השינויים התכופים
בחקיקה, במיסוי ובתקנות הפנסיוניות, מעניקים מעמד שונה לכספים שנצברו בתקופות שונות
ומשפיעים על הצבירה ואפשרויות המשיכה, שיעמדו לזכותו של היחיד במעבר בין מעסיקים ובצאתו
לגמלאות

bottom of page