top of page

קופת גמל להשקעהמ 2008 ועד 2016 לחוסך בישראל אין אופציה להפקיד כספים לקופת גמל נזילה " הונית "

ב 2016 משרד האוצר השיק את המוצר " קופת גמל להשקעה "

קופת גמל להשקעה הינה מכשיר חיסכון נזיל בכל עת המנצל יתרונות של השקעה בשוק ההון ובקופות הגמל ומתאים לכל גיל ולכל מטרה.


קופת גמל להשקעה היא מוצר הוני, הכספים נזילים וניתנים למשיכה בכל עת. אין קנסות משיכה או יציאה

ובנוסף אין אירוע מס במעבר בין מסלולים או בניוד בין חברות.

תשלום מס רווח הון בגובה 25% רק בזמן משיכת כספים

למושכים כספים כקצבה בזמן פרישה יש פטור ממס רווחי הון.

לקופה ניתן להפקיד כספים חד פעמיים או חודשיים בסכום של עד כ 70,000 שח.

בכל שנת מס התקרה מתעדכנת מדי שנה בחודש ינואר בהתאם למדד.לסיכום משרד האוצר נתן אפשרות טובה להשקיע במוצר פשוט ואיכותי אשר מנגיש את שוק ההון לחוסך הישראלי


**לדעתנו לא מומלץ להפקיד לקופת גמל להשקעה למשלמי מס בארצות הברית

Commentaires


bottom of page